Home > Ana dilim > Azərbaycan türkçəsi – dərs 10

Azərbaycan türkçəsi – dərs 10

Biz bu dərsdə şəxs əvəzlikləri və onlara ünvanlanan sualları öyrənəcəyik

Azərb. türkçəsi English français
mən I je
sən you tu
o he
she
il
elle
biz we nous
siz you vous
onlar they ils
elles
Suallar:
Azərb. türkçəsi English français
Kim ? Who? Qui ?
Nə ? What? Quoi ?
Hansı ? Which? Quel ?
Necə ? How? Comment ?
Nə qədər ?
Neçə dənə ?
How much?
How many?
Combien ?
Harada ? Where? Où ?
Nə vaxt ? When? Quand ?
Niyə ? Why? Pourquoi ?
Çünki … Because… Parce que …
cavab the answer la réponse
Categories: Ana dilim
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: